Vyhľadať produkt Rýchly dopyt

Tepelné a chemicko tepelné spracovanie

Zistite vplyv na štruktúru a mechanické vlastnosti materiálu.

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování (TZ) má velký vliv na materiál jako takový, na jeho strukturu a mechanické vlastnosti. Z těchto vlastností pak vycházejí vlastnosti vyrobených dílů / nástrojů.

Při tepelném zpracování je nutno pečlivě dodržovat stanovený technologický postup. Podstata tepelného zpracování spočívá v ohřátí oceli na stanovené teploty a následně jejich řízené ochlazování.

Mezi základní typy tepelného zpracování patří: Žíhání, Kalení, Popouštění.

Níže uvedené teploty a časy jsou orientační. Přesné hodnoty musí vycházet z konkrétního chemického složení tepelně zpracovávaného materiálu a jeho velikosti.

Žíhání

Cílem žíhání je snížení tvrdosti materiálu, nebo odstranění pnutí, které bylo vneseno předchozími operacemi např. obráběním, tvářením, nebo svařováním. Společným rysem u žíhání je dlouhá výdrž na žíhací teplotě a následné pomalé ochlazování.

Schéma teplotních oblastí žíhaní ocelí.
Schéma teplotních oblastí žíhaní ocelí.

Žíhání na odstranění pnutí

Cílem je, jak už název napovídá, snížení vnitřního pnutí, které je ve výrobku např. jakožto následek předchozího opracování (hrubování), nebo se používá k odstranění pnutí v odlitcích nebo k odstanění pnutí ve svarech. Často je používané jako žíhání mezioperační.

Díky relativně nízkým teplotám, nedochází u tohoto typu žíhání ke strukturním změnám. Výrobek se zahřeje na teplotu nižší než Ac1 (obvykle 600-650°C), výdrž okolo 1 hodiny a pak následuje ochlazování na vzduchu.

Žíhání na měkko

Cílem je zajistit u výrobku nizkou tvrdost a snadnou obrobitelnost. Provádí se tak, že se polotovary ohřejí na stanovenou teplotu (v závislosti na chem. složení se jedná o teploty v rozmezí 650-720°C), výdrž na této teplotě až 4 hodiny a pomalé ochlazování v peci rychlostí 10 až 20°C/h. Struktura po žíhání na měkko je výchozí strukturou pro konečné tepelné zpracování.

Žíhání normalizační

Používá se u výkovků či odlitků, protože tyto mají obvykle nehomogenní strukturu a velká zrna. Takováto struktura má negativní vliv na vlastnosti oceli.

Cílem normalizačního žíhání je tedy získání jemnozrnné, homogenní struktury s rovnoměrně rozloženými karbidy.

Toto žíhání se provádí tak, že je ocel zahřáta na teplotu 30°C nad Ac3 (v závislosti na chem. Složení tzn. na 800°C-920°C), výdrž cca 1h a následné ochlazení na vzduchu.

Žíhání homogenizační

Používá nejvyšší teploty ze všech žíhacích procesů. Smyslem tohoto žíhání je srovnání rozdílů chemického složení, které vznikly při odlévání. Homogenizační žíhání se skládá z ohřevu na teplotu 1000-1200°C, výdrže a následným ochlazením na vzduchu.

Kalení

Cílem je dosažení změny struktury ( vznik martenzitu resp.bainitu) a dosažení nerovnovážného stavu materiálu. Kalení ovlivňuje vlastnosti materiálu, kdy tvrdost stoupne, naproti tomu klesne houževnatost. 

Spočívá v ohřevu na austenitizační teplotu tj. o 30°C nad teplotu Ac1 nebo Ac3 (v závislosti na chem. složení tj. na 800°C-920°C). Tato teplota musí být tak vysoká, aby došlo k rozpuštění karbidů a došlo k obohacení austenitu uhlíkem.

Po zahřátí a výdrži na teplotě, dochází k prudkému ochlazení tzv. ochlazení nadkritickou rycholostí. Ochlazení musí být tak rychlé, aby byl austenit přeměněn v martenzit.

Jako kalící média jsou používána voda, olej, solné lázně nebo vzduch (vše závisí na chemickém složení a rozměrech oceli). Správně zakalená ocel musí mít ve středu  svého průřezu minimálně 50% martenzitu.

Popouštění

Popouštění je tepelný proces, který musí vždy následovat bezprostředně po předchozím kalení. Po kalení je materiál z pohledu své struktury nestabilní, má vysoký obsah martenzitu a vnitřního pnutí. Proto je materiál málo houževnatý a křehký.

Popouštěním dosáhneme modifikace martenzitické struktury a dosáhneme požadované houževnatosti a tvrdosti materiálu. Popouštěcí teplota se volí podle toho, jakých vlastností chceme dosáhnout s cílem nalézt kompromis mezi tvrdostí a houževnatostí.

Vždy je tato teplota nižší než Ac1, výdrž na této teplotě a následné ochlazení ve vhodném prostředí. Výdrž na teplotě musí být tak dlouhá, aby došlo k rovnoměrnému prohřátí v celém průřezu materiálu. Čím vyšší teplotu popouštění zvolíme, tím ve výsledku dosáhneme nižší tvrdost a vyšší houževnatost materiálu.

Obecně jsou používány dvě škály popouštěcích teplot: pro nízkoteplotní popouštění se jedná o teplotu 150-300°C, ta je používána pro nástroje pro práci za studena. Vysokoteplotní popouštění využívá teplotu 350-700°C, ta je používána pro popouštění oceli, které musí odolávat vysokým zatížením a nebo pro materiály určené pro práci za tepla.

Více násobným popouštěním se dosahuje lepšího rozpadu zbytkového austenitu, proto Legované oceli se zpravidlam popouštějí dvakrát, rychlořezné nástroje třikrát i více.

Popouštěním ocelí při nízkých teplotách vznikají na povrchu oceli vrstvy oxidů, které se zbarvují vlivem interference světla na různé barvy (od žluté, po modrou).

Chemicko tepelné zpracování

Chemicko-tepelné zpracování je modifikace chemického složení povrchu a podpovrchové vrstvy materiálu. Cílem je dosáhnout vysoké povrchové tvrdosti a odolnosti proti opotřebení při zachování houževnatého jádra vyráběného dílu.

Chemicko tepelné zpracování se dělí podle toho, jaké chemické prvky jsou k úpravě povrchu materiálu použity.

V podstatě se jedná o prvky, které jsou schopny pronikat do povrchové krystalické struktury. Jedná se zejména o:  Uhlík (Cementace), Dusík (Nitridace), Nitrocementace (kombinace uhlíku a dusíku), Boridování (Bor), Chromování (Chrom) a další.

Nejčastěji je využívána Cementace a Nitridace.

Cementace

Je jednou z nejvíce používaných metod. Při této metodě dochází k difuznímu sycení povrchu oceli uhlíkem při teplotách nad Ac3 tj. při teplotách okolo 920°C.

Toto sycení může probíhat v plynném, kapalném nebo pevném prostředí. Cementovaná vrstva má vysokou tvrdost, která dosahuje hodnot až 800 HV, zvýšenou odolnost proti opotřebení.  Hloubka difuzního nasycení se pohybuje v rozmezí 0,5-1,5mm. Koncentrace uhlíku v cementované vrstvě bývá od 0,7 do 1,1%.

Cementovány bývají zejména konstrukční  a uhlíkové oceli. Ocel by měla mít vysokou houževnatost jádra. Nejčastěji bývají cementovány díly jako jsou ozubená kola, hřídele, čepy atd. Po cementování je potřeba provést tepelné zpracování (kalení a popouštění při nízkých teplotách).

Nitridace

Jedná se o sycení povrchu oceli dusíkem, který vytváří v povrchové vrstvě nitridy, které jsou velmi tvrdé. Proces nitridace probíhá při teplotách okolo 500°C po dobu až 60 hodin.

Díky vzniklým jemným nitridům, nitridovaná vrstva dosahuje tvrdosti až 1200HV, je vysoce odolná proti opotřebení, únavovému namáhání a částečně je zvýšena i korozivzdornost. Hloubka nitridované vrstvy dosahuje 0,2-0,6mm.

Nitridace je obvykle používána u ušlechtilých ocelí s obsahem uhlíku 0,3-0,4%. Nitridace může probíhat v plynném či kapalném prostředí. Nitridovaná vrstva obsahuje až 12% dusíku.

Hlavní výhodou nitridace oproti cementaci je, že nitridovaný povrch neztrácí svou tvrdost ani při vyšších teplotách. Mezi nejmodernější metody patří iontová, neboli plazmová nitridace.